230w2000 秋田商工会議所青年部

腕章名「秋田YEG広報」

2019.08.20

「秋田商工会議所青年部」様(カラー:ホワイト)